REGULAMIN SERWISU 40za40.pl


 

Poniższy regulamin określa warunki zamieszczania ogłoszeń na nieruchomościowych portalach Internetowych przez osoby prywatne, za pośrednictwem 40za40.pl. Właścicielem oraz administratorem serwisu 40za40.pl jest firma Tech-Art Grzegorz Pawlikowski, NIP:951-179-63-12; UL. Dunikowskiego6/40; 02-784 Warszawa. 

§ 1.
Definicje

 

 1. Właściciel serwisu: Tech-Art Grzegorz Pawlikowski.
 2. 40za40.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy publikujący ogłoszenia bezpośrednie sprzedaży i najmu nieruchomości na ponad 100 portalach Internetoeych (pełna lista portali znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz jest opublikowana na stronie www.40za40.pl)
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu, oraz która chce publikować ogłoszenia korzystając z serwisu 40za40.pl.
 4. Ogłoszenie – czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce w serwisie 40za40.pl, umożliwiające sporządzenie oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz publikację tej oferty na objętych ofertą portalach nieruchomościowych.
 5. Portal nieruchomościowy – wszystkie serwisy i strony internetowe, na których zostanie opublikowane ogłoszenie Użytkownika po spełnieniu warunków wymaganych do publikacji.
 6. Regulamin – niniejszy dokument, sporządzony przez Właściciela serwisu, ogólnie i swobodnie dostępny na stronie internetowej 40za40.pl, określający funkcjonowanie, zasady korzystania z serwisu internetowego 40za40.pl, zasady zamieszczania ogłoszeń oraz zakres praw i obowiązków Użytkownika oraz Właściciela serwisu. Może on być jednostronnie zmieniany przez Właściciela serwisu, w całości bądź w części, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz prawo jednostronnego dokonywania w nim zmian przez Właściciela serwisu poprzez samo korzystanie z serwisu 40za40.pl. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje Użytkownika od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisu.

 

§ 2.
Zasady funkcjonowania serwisu 40za40.pl

 

 1. Serwis internetowy 40za40.pl umożliwia Użytkownikowi publikowanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub najmu nieruchomości na wszystkich portalach objętych ofertą (patrz: załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu 40za40.pl).
 2. Czas trwania emisji każdego Ogłoszenia to 30 dni. Ogłoszenie jest wysyłane do publikacji na portalach Internetowych w dniu wskazanym przez Użytkownika. Z serwisu można korzystać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Użytkownik ma prawo edycji ogłoszenia na każdym etapie i w każdym statusie ogłoszenia. Aktualizacja ogłoszeń na portalach odbywa się w sposób zautomatyzowany. Eksporty ofert wysyłane są przez Serwis 40za40.pl na portale współpracujące co każde 3 godziny, przez 7 dni w tygodniu.
 4. Po upływie 30 dni lub po wycofaniu ogłoszenia przez Użytkownika, ogłoszenie jest wycofywane z portali nieruchomościowych. Użytkownik w każdej chwili może zgłosić ogłoszenie do ponownej publikacji posługując się linkiem, który otrzymał w e-mailu.
 5. W każdym momencie trwania okresu rozliczeniowego ogłoszenie może być wycofane przez Użytkownika. Wycofanie oferty w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie obliguje właściciela serwisu do zwrotu należności za dany okres rozliczeniowy.
 6. Właściciel serwisu, oprócz jednorazowej wpłaty za zamieszczenie ogłoszenia nie pobiera żadnych innych opłat.
 7. Właściciel serwisu oferuje wyłącznie usługę zamieszczania ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. 40za40.pl nie działa jako pośrednik swoich Klientów, tym samym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość serwisu 40za40.pl nie stanowi ze strony Właściciela serwisu oferty ani zaproszenia do negocjacji.
 8. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z usług serwisu 40za40.pl do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, zwyczajów, norm etyczno-moralnych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia, które reklamuje serwis konkurencyjny.
 10. Właściciel serwisu nie daje gwarancji na ukazywanie się ogłoszeń nieruchomości na niektórych portalach Internetowych. Usługę strony uznają za wykonaną po ukazaniu się ogłoszenia, przesłanego do realizacji przez ogłoszeniodawcę na min. 80% portali * (Jest to uzależnione od rodzaju oferty. Niektóre z portali przyjmują tylko oferty najmu inne tylko sprzedaż gruntów i jest to czynnik zmienny niezależny od serwisu 40za40.pl). Ogłoszenie pojawi się na 100% portali, które przyjmują dany rodzaj oferty.
 11. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby sukcesywnie powiększać ilość portali współpracujących, a użytkownik serwisu nie będzie z tego tytułu ponosić żadnych dodatkowych kosztów.
 12. Właściciel serwisu ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. Prace związane z rozbudową serwisu nie mają wpływu na opublikowane ogłoszenia i są one nawet podczas przerw technicznych widoczne na portalach nieruchomościowych.

 

Warunki uczestnictwa w serwisie 40za40.pl

 

 1. Klientem serwisu – Użytkownikiem -  może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz która chce publikować ogłoszenia korzystając z serwisu 40za40.pl.
 2. Korzystanie z serwisu 40za40.pl przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie przez niego w całości niniejszego Regulaminu.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 4. Niedopuszczalne jest takie działanie Użytkownika, które utrudnia lub destabilizuje lub może utrudniać lub destabilizować, jak też prowadzić do takiego utrudniania lub destabilizacji działania serwisu 40za40.pl

 

§ 4.
Odpowiedzialność

 

 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności:
 1. Właściciel serwisu nie kontroluje wiarygodności osób zamieszczających ogłoszenia oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między stronami, a wszelkie spory  dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami Kontrahenci.
 2. W ramach funkcjonowania serwisu 40za40.pl, to Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby zamieszczone przez niego Ogłoszenie nie naruszało przepisów obowiązującego prawa, zwyczajów, norm etyczno-moralnych oraz zasad niniejszego Regulaminu. Użytkownik pozostaje również odpowiedzialny za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu Ogłoszenia, jak też za rodzaj, jakość, wartość nieruchomości.
 3. Właściciel serwisu w miarę swoich możliwości starać się będzie weryfikować dane dotyczące nieruchomości oraz podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań.

 

§ 5.
Ochrona danych osobowych

 

 1. Właściciel serwisu dba o poufność wszelkich danych osobowych uzyskanych w trakcie działalności serwisu 40za40.pl. Dane te w żadnej formie ani w żadnym wypadku nie będą ujawniane innym osobom trzecim, ani innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2000r., Nr 144, poz. 1204).
 2. W czasie korzystania z serwisu internetowego 40za40.pl Użytkownik może być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail. Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Właściciela serwisu. Niepodanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi.
 3. Wybrane przez Użytkownika dane osobowe będą publikowane w ogłoszeniu jako dane kontaktowe do Ogłoszeniodawcy.
 4. Użytkownik przekazując dane osobowe wyraża zgodę na ich przekazywanie podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Właściciela serwisu czynności związane z realizacją usług serwisowych 40za40.pl.
 5. W związku z zamówioną usługą Właściciel serwisu będzie wysyłał powiadomienia na adres e-mail podany przez Klienta. Powiadomienia będą wysyłane w trzech podstawowych przypadkach:
 1. W momencie zatwierdzenia przez Użytkownika treści ogłoszenia.
 2. W momencie dokonania płatności (co jest jednoznaczne z wysłaniem ogłoszenia na portale).
 3. W momencie wygaśnięcia ogłoszenia na portalach.

Powiadomienia mogą być również wysyłane na zlecenie stron trzecich, lecz nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

 

§ 6.
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych serwisu 40za40.pl.
 2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji na stronie internetowej serwisu 40za40.pl
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw, w tym wskazanych wprost w treści Regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 40za40.pl


 

Lista portali objętych ofertą 40za40.pl